Årsmöte

KALLELSE

Du är hjärtligt välkommen, att delta vid Bohus Ropers årsmöte.
Datum: torsdag den 12 mars 2019
Tid: klockan 18.30
Plats: Scoutstugan, Hällevi, Henån.

Eftersom vi bjuder på smörgåstårta så behöver vi veta hur många ni blir som kommer så vi ber om en anmälan som finns längre ned ned på sidan.

Dagordning

§ 1.                Mötets öppnande
§ 2.                Val av ordförande för mötet
§ 3.                Val av sekreterare för mötet
§ 4.                Val av justerare för mötet
§ 5.                Godkännande av dagordningen
§ 6.                Fastställande av röstlängd
§ 7.                Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§ 8.                Verksamhetsberättelse
§ 9.                Förvaltningsberättelse
§ 10.              Revisionsberättelse
§ 11.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12.              Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
§ 13.              Fastställande av medlemsavgift
§ 14.              Val på 1 år av ordförande
§ 15.              Val på 2 år av styrelseledamöter samt fyllnadsval
§ 16.              Val på 1 år av suppleanter för övriga ledamöter
§ 17.              Val på 1 år av förvaltningsrevisorer
§ 18.              Val på 1 år av ekonomisk revisor
§ 19.              Val av valberedning
§ 20.              Övriga ärenden och motioner
§ 21.              Tid och plats för justering av årsmötesprotokoll
§ 22.              Övrigt
§ 23.              Mötets avslutande

Motioner skickas till styrelsen, senast två veckor innan årsmötet per mail:
cajsa.u.kjellberg@gmail.com
Kompletterande handlingar delas ut på årsmötet.

Varmt välkommen.