Årsmöte 2024

KALLELSE

Du är hjärtligt välkommen, att delta vid Bohus Ropers årsmöte.
Datum: Onsdagen den 6 mars 2023
Tid: klockan 18.30
Plats: Meddelas när vi vet hur många som kommer.

Eftersom vi bjuder på något ätbart så behöver vi veta hur många ni blir som kommer så vi ber er anmäla er längst ned på sidan.

Dagordning

§ 1.                Mötets öppnande
§ 2.                Val av ordförande för mötet
§ 3.                Val av sekreterare för mötet
§ 4.                Val av justerare för mötet
§ 5.                Godkännande av dagordningen
§ 6.                Fastställande av röstlängd
§ 7.                Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
§ 8.                Verksamhetsberättelse
§ 9.                Förvaltningsberättelse
§ 10.              Revisionsberättelse
§ 11.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12.              Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
§ 13.              Fastställande av medlemsavgift
§ 14.              Val på 1 år av ordförande
§ 15.              Val på 2 år av styrelseledamöter samt fyllnadsval
§ 16.              Val på 1 år av suppleanter för övriga ledamöter
§ 17.              Val på 1 år av förvaltningsrevisorer
§ 18.              Val på 1 år av ekonomisk revisor
§ 19.              Val av valberedning
§ 20.              Övriga ärenden och motioner
§ 21.              Tid och plats för justering av årsmötesprotokoll
§ 22.              Övrigt
§ 23.              Mötets avslutande

Motioner skickas till styrelsen, senast två veckor innan årsmötet per mail:
sekreterare@bohusropers.se.
Kompletterande handlingar delas ut på årsmötet.

Varmt välkommen.