Stadgar

Stadgar för hästsportföreningen Bohus Ropers, org nr: 802463-7988

1) Namn och säte
Föreningens namn är Bohus Ropers. Föreningen har sitt säte på Orust

2) Form
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden

3) Ändamål
Föreningen ska bedriva verksamhet i syfte att lyfta fram westernridningen med utbildning, träning, och tävling samt verka för föreningens medlemmars utveckling.

4) Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som accepterar föreningens stadgar och betalar medlemsavgiften.
Årsmötet bestämmer hur stor medlemsavgiften ska vara. För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgiften för innevarande år vara inbetald innan årsmötet.

5) Styrelse
Föreningens angelägenheter och ekonomi handhas av en styrelse. Styrelsen består av maximalt sju ledamöter samt 4 till max 6 suppleanter, ersättare.
Samtliga poster väljs på årsmötet.

Ordförande väljs för en tid av ett (1) år.
Sekreterare väljs för en tid av två (2) år.
Kassör väljs för en tid av två (2) år.

Övriga ledamöter, 4 st, väljs för ett (1) och två (2) år. Suppleanter, 4-6 st, väljs för en tid av ett (1) år. Av invalda styrelseledamöter ska utses en vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör.

Dock skall det vid starten av mandattiden vara ett år för hälften av ledamöterna.
Avvikelse härifrån justeras vid nästkommande årsmöte.
Styrelsen kan utse kommittéer eller personer som under styrelsen handhar eller organiserar speciella projekt.

6) Beslutsförhet
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så begär. För beslutsförhet gäller att 2/3 av styrelsens ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal i omröstning avgör ordförandes röst.

7) Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

8) Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår/verksamhetsår omfattar kalenderår.
Räkenskaperna skall granskas av en auktoriserad redovisningskonsult som inte är medlem i föreningen.

9) Verksamhetsberättelse
Styrelsen skall senast två (2) veckor före årsmötet färdigställa verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhets-, ekonomisk samt revisionsberättelse skall finnas tillgängliga hos ordförande enligt ovan angivna tid.

10) Förvaltningsrevisorer
För granskning av föreningens förvaltning skall av årsmötet utses en (1) eller två (2) ordinarie revisorer.
Revisionsberättelse skall upprättas och överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

11) Protokoll
Protokoll skall föras vid varje styrelse- och föreningsmöte. Protokollet justeras av ordförande samt en justeringsman. Justerat protokoll utsändes till samtliga ledamöter och suppleanter samt, när det gäller föreningsmöte, till föreningens medlemmar.

12) Valberedning
Till valberedning utser årsmötet minst två, högst tre föreningsmedlemmar för en tid av ett (1) år. Årsmötet utser en av dessa till sammankallande.
Valberedningen skall till årsmötet föreslå styrelsemedlemmar och revisorer.
Medlemmar i valberedning får ej inneha styrelse- eller revisionsuppdrag.

13) Årsmöte
Ordinarie föreningsstämma/årsmöte skall hållas senast fyra (4) månader efter räkenskapsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte skall ske genom styrelsens försorg och utsändas senast en (1) månad före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden avhandlas:

a. Upprättande av röstlängd.
b. Val av ordförande, sekreterare samt två (2) justeringsmän, tillika rösträknare för årsmötet.
c. Fråga om kallelse till årsmötet behörligen skett.
d. Styrelsens verksamhetsberättelse.
e. Styrelsens ekonomiska berättelse,finansiell.
f. Revisionsberättelse, förvaltning.
g. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.
i. Fastställande av medlemsavgift nästkommande år.
j. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
k. Val av styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
l. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.
m. Val av två (2) förvaltningsrevisorer för en tid av ett (1) år.
n. Val av valberedning.
o. Övriga anmälda ärenden och motioner.
p. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.
q. Tid och plats för justering av årsmötets protokoll.
r. Eventuella övriga frågor.

Beslut fattas med acklamation om icke omröstning begärs.

14) Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma hålls på begäran av styrelsen, revisorerna eller om minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna så begär.

15) Organisationens ombud
Organisation, förening, företag eller liknande som är medlem i föreningen äger vid årsmöte en (1) röst. Ombud för organisation etc. skall kunna förete fullmakt. Detsamma gäller vid extra medlemsmöte.

16) Uteslutning
Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem som under verksamhetsåret ej betalt årlig medlemsavgift.
Årsmötet kan ur föreningen utesluta medlem som årsmötet finner ha verkat mot föreningens syften och intressen.

17) Stadgar
Beslut om ändring av stadgar kan endast ske på årsmötet. Förslag till ändringar skall därvid bifogas kallelsen till mötet.
För att beslut om stadgeändring skall vara giltigt fordras minst två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2), på varandra följande, medlemsmöten, varav ett (1) årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en (1) och högst sex (6) månader.

18) Upplösning
Föreningen upplöses om beslut därom fattas av två tredjedels (2/3) majoritet vid två (2), på varandra följande, medlemsmöten, varav ett (1) årsmöte, som hålles med ett tidsmellanrum av minst en (1) och högst sex (6) månader.
Föreningens tillgångar överlämnas vid upplösningen till förening eller organisation.